Säännöt

Säännöt

JULKULAN KAUPUNGINOSAYHDISTYS RY.  (Julkulan Koy)
Rekisterinumero 1359141
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Julkulan Kaupunginosayhdistys ry. ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toimialueena Julkulan kaupunginosa. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.
2 § TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on
– työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten, yhteiskunnallisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden perusteella,
– pyrkiä edistämään paikallista kulttuuria, ympäristönsuojelua ja maisemanhoitoa,
– olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.
3 § TOIMINNAN LAATU
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– osallistuu toimialueensa asukkaiden etujärjestönä aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,
– tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
– on yhteistyössä Kuopion kaupungin ja muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,
– järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta yhdistyksen sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa,
– järjestää muita tilaisuuksia,
– toimeenpanee näyttelyitä, retkiä ja opintomatkoja jäsenilleen,
– edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa sekä
– pyrkii muillakin tavoin toteuttamaan yhdistyksen tarkoitusperiä ja tavoitteita.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
– kantaa jäseniltään jäsenmakuja, voi järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia,
– omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta,
– voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa ja muistoesineiden myyntiä.
Taloudellista toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianomaiset luvat.
4 § JÄSENISTÖ
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä viisitoista (15) vuotta täyttänyt henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Jäsenyys alkaa siitä ajankohdasta, jolloin hallitus on hakijan hyväksynyt.
Ainaisjäsen suorittaa hallituksen hyväksyttyä hänet jäseneksi varsinaisen jäsenen vuotuisen jäsenmaksun 20-kertaisena.
Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Yhdistyksen kokous voi hyväksyä yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen toiminnassa erittäin ansioituneen nykyisen tai entisen puheenjohtajan. Päätös tästä on tehtävä vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Yhdistyksen kokous voi hyväksyä yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavalla tavalla tukenut yhdistyksen toimintaa. Päätös tästä on tehtävä vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
5 § JÄSENMAKSUT
Jokainen varsinainen jäsen ja ainiaisjäsen ja kannatusjäsen suorittaa yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous seuraavaa kalentenvuotta varten kullekin jäsenryhmälle määrää. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksua.
6 § TOIMIELIMET
Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanovalta on hallituksella.
7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN AIKA JA KOOLLEKUTSUMINEN
Varsinaiset kokoukset. Yhdistyksen on pidettävä vuosittain kaksi (2) kokousta: kevätkokous maaliskuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana..
Ylimääräiset kokoukset.Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai sen hallitus niin päättää tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun kokousta on asianmukaisesti vaadittu.
Kokouskutsu. Yhdistyksen kokousten ajan ja paikan määrää hallitus. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
8 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN OSANOTTAJAT, PÄÄTÖKSENTEKO JA ÄÄNIVALTA
Äänivalta. Yhdistyksen kokouksissa on kullakin läsnäolevalla jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni.
Päätöksenteko. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli ei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja muissa lippuäänestyksissä arpa. Vaalit on suoritettava umpilipuin, milloin vähintään kaksi (2) äänivaltaista osanottajaa sitä vaatii.
Läsnäolo- ja puheoikeus. Läsnäolo-ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa on kannatusjäsenillä. Yhdistyksen kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin sitä pyytäville henkilöille.
Aloiteoikeus. Oikeus aloitteiden tekemiseen yhdistyksen kokouksille on yhdistyksen jäsenillä. Aloitteet on jätettävä yhdistyksen hallitukselle osoitettuna vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta lukuunottamatta niitä aloitteita, jotka on mainittava kokouskutsussa ja jotka on jätettävä helmikuun loppuun mennessä.
9 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN ASIAT
Kevätkokous
Kevätkokouksessa
– kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja,
– valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa,
– todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
– vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
– käsitellään hallituksen laatima edellisen kalenterivuoden toimintakertomus,
– käsitellään edellisen kalenterivuoden tuloslaskelma ja tase,
– kuullaan tilintarkastajien lausunto,
– vahvistetaan tuloslaskelma,
– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
– käsitellään hallituksen esittämät asiat, joita ei tarvitse mainita kokouskutsussa,
– käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot ja
– päätetään kokous.
Syyskokous
Syyskokouksessa
– kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varpuheenjohtaja,
– valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa,
– todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
– vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
– käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
– määrätään varsinaisten ja kannatusjäsenten seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksun suuruudet,
– käsitellään hallituksen seuraavan kalenterivuoden palkkiot ja talous arvio,
– valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi,
– valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
– valitaan kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa,
– päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta,
– käsitellään muut esille tulevat asiat, joista on tehty hallitukselle kirjallinen esitys tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää.
Ylimääräinen kokous
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu, sekä ne hallituksen esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen, mikäli asiaa ei tarvitse mainita kokouskutsussa.
10 § HALLITUS
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen vuodeksi valitsema puheenjohtaja ja kymmenen (10) kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitsemaa muuta jäsentä, joista vuosittain on puolet (1/2) erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.
Hallitus voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja asioiden valmistelua varten sen alaisena toimivan työvaliokunnan. Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten alaisinaan toimivia pysyviä ja tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.
Hallitus on kutsuttava koolle, milloin puheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena tai vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja viisi (5) muuta jäsentä.
11 § TOIMINTA- JA TILIVUOSI
Yhdistyksen toiminta-ja tilivuosi on kalenterivuosi.
Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
12 § NIMENKIRJOITTAJAT
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri aina kaksi yhdessä.
13 § EROAMINEN JA EROTTAMiNEN
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä ilmoitus kirjallisesti hallitukselle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Jos yhdistyksen jäsen ei suorita vuotuista jäsenmaksua tai hän on toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla, on hallituksella oikeus erottaa hänet.
14 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
15 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
Sääntöjen muuttamisesta on tehtävä välittömästi ilmoitus Patentti ja rekisterihallituksen
yhdistysrekisteritoimistoon.
16 § YHDISTYSLAKI
Muilta osin yhdistys noudattaa voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.